Mâm quả bánh Pía và Xu Xê kết hợp

800.000 

Mâm quả kết hợp bánh Xu xê và bánh Pía
Bánh Xu xê gói lá dừa 80 cái
Bánh Pía chữ song hỷ 20 cái