Mâm quả rồng phụng kết trầu cau 2 quả

2.000.000 

+ 2 Mâm quả trái cây trầu cau kết rồng phụng
+ 1 Mâm quả trái cây kết hình rồng
+ 1 Mâm quả trái cau kết hình phụng
+ Sản phẩm kết chắc chắn đảm bào an toàn